Vi ser omställningen till ett ekologiskt samhälle som en möjlighet att skapa en ny ekonomi och en fördjupad, deltagande demokrati.

Ett ekologiskt samhälle

Klimatkrisen är endast en aspekt utav en större ekologisk kris. Denna ekologiska kris har uppstått på grund av djupliggande inneboende problem i dagens samhälle. Kapitalismen har omvandlat marknadsekonomin från att vara en del utav ett större samhälle till ett globalt system som driver samhället på kollisionskurs med resten av biosfären. ”Väx eller dö” är det globala systemets inneboende logik. Den globala marknadsekonomin har satt demokratin ur spel. Detta rovgiriga system har under de senaste årtiondena – under den den nylibera epoken – kunnat rasera en mängd av de försvar som folk hade skapat i form av välfärdssystem och regleringar.

Att skapa ett ekologiskt samhälle är nu en tvingande programmatisk nödvändighet. Globala såväl som nationella program för en solidarisk omställning till förnybar energi och en moralisk ekonomi är nödvändiga. Men det ekologiska samhällsbygget är i hög grad ett lokalt projekt. Den stora omställningen behöver äga rum i kommuner och de lokalsamhällen där vi bor och arbetar till vardags. De som lett utvecklingen in i dagens krisläge är knappast lämpade att leda oss nu. Vi måste lära oss agera utan ombud, forma lokala planer för ett ekologiskt samhälle och gemensamt genom olika former av solidarisk samverkan se till att göra verklighet av visionerna.

En ny ekonomi

Dagens kapitalistiska ekonomi lever i symbios med en alltför begränsad politisk demokrati. Arbetslivet och de val som berör produktion och ekonomisk utveckling i samhället dikteras av ett system som saknar moral. Det är detta system som förstör planeten och ställer upp hinder för en mer djupgående demokrati. Men samhället och även ekonomin rymmer samtidigt institutioner med ett grundmurat demokratiskt syfte. Till exempel är många företag inriktade på att skapa värde inte bara för sig själva men även för samhället i stort. Kommuner och regioner jobbar för allmänhetens bästa. Det finns även en hel del lagstiftning som slår fast att människor har rättigheter och inte enbart skyldigheter på en rad olika sätt i både arbetslivet och mer allmänt.

För att skapa anständiga arbets- och levnadsvillkor, samt bygga ett ekologiskt samhälle är en skyndsam utveckling av den ekonomiska demokratin nödvändig. Grundläggande delar av produktionen – liksom industrin och energiförsörjningen – måste i ännu högre grad än idag inrättas i enlighet med samhälleliga, ekologiska mål. Våra kommuner måste förmås att anta program och praktisk politik för att bygga lokalt gemensamt välstånd, på ett ekologiskt hållbart sätt.

Deltagande demokrati

Vi uppfattar dagens socialekologiska utmaningar som i grund och botten kommunala. Det är lokalt och regionalt som vi tillsammans kan bygga en samhällsekonomi som är generös, inkluderande, och samtidigt inriktad på resurshushållning och global solidaritet.

Idag uppfattar de flesta arbetare både den politiska och den ekonomiska makten som tillhörande ”några andra”. Kommuners liksom olika företags göranden och låtanden omnämns i tredje person, trots att det är vi alla som arbetar i företagen och befolkar vårt samhälle.

Demokrati betydet folkstyre! Men folket styr inte! Bakgrunden till att människor känner sig vanmäktiga inför klimatutmaningen och många andra sociala problem är att demokratin inte är demokratisk nog. Sverige har centraliserats i samma takt som att den ekonomiska makten koncentrerats i händerna på allt färre och färre kapitalister. Vi kan vända utvecklingen, men det kräver en långtgående decentralisering och rekonstruktion av vårt sätt att göra politik. Det bygger även på en rekonstruktion av våra ekonomiska institutioner – våra företag inklusive bankerna behöver ställas om både demokratiskt och ekologiskt. Den deltagande politiska demokratin har möjlighet att skapa en genuin och välfungerande ekonomisk demokrati, ett alternativ till kapitalismen och en möjlighet för oss alla att delta i skapandet utav ett ekologiskt samhälle.

Kontakta oss gärna eller prenumerera på vårt Nyhetsbrev här om du vill lära dig mer om vårt arbete!